Схема проїзду
Новини
  • 26.03 2022
    Загальноміський суботник

    Працівники нашого закладу взяли активну участь у загальноміському суботнику , прибирали територію закладу, висаджували квіти, обрізали дерева, перекопували...

Архів новин

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

в закладі дошкільної освіти

І. Загальні положення

1.1.     Положення про внутрішню систему забезпечення якості ос її іти закладу дошкільної осві­ти (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про освіту».

1.2.    Педагогічна рада як колегіальний орган управління закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішнього системи забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (ст.20 Закону України «Про дошкільну освіту»).

1.3.    Положення поширюється на всіх працівників закладу дошкільної освіти, які здійснюють професійну діяльність відповідно до трудових договорів, зокрема на працівників, які пра­цюють за сумісництвом.

1.4.    Термін дії Положення необмежений. Положення діє до затвердження нового.

1.5.    Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – ВСЗЯО) забезпечує керівник закладу дошкільної освіти в межах наданих йому повноважень.

1.6.    Коригування змісту, зміни та доповнення до цього Положення вносить керівник закладу дошкільної освіти за згодою педагогічної ради.

1.7.    Критерії ефективності ВСЗЯО:

-       всебічний розвиток дитини дошкільного віку відповіднодо її задатків, нахилів, зді­бностей. індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;

-       якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

-       оптимальне матеріально-технічне, навчально-методичне, психолого-педагогічне, медико-соціальне забезпечення якісної організації освітнього процесу;

-       дієва система управління закладом дошкільної освіти.

1.8.    Компоненти ВСЗЯО:

-       стратегія (політика);

-       організаційно-функціональна структура;

-       процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності; критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

-       критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльностіпедагогічних праців­ників.

-       умови якісної організації освітнього процесу (умови, за яких стає досяжним належний рівень освіти вихованців закладу):

-       системи ти процеси управління закладом дошкільної освіти, зокрема інформаційні;

-       система та механізми забезпечення академічної доброчесності.

  1. Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти

2.1.     Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – Політи­ка) визначає мету й завдання п впровадження та принципи, на яких вона будується.

2.2.     Мета Політики ВСЗЯО:

-       гарантування якості дошкільної освіти здобувачів;

-       формування довіри суспільства до закладу дошкільної освіти.

2.3.     Завдання Політики ВСЗЯО:

—       створювати освітнє середовище для оптимального розвитку кожного вихованця, від­повідно до йото задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особли­востей, культурних потреб:

—       забезпечувати умови постійного професійного зростання та самореалізації педагогів;

—       актуалізувати питання забезпечення умов, які сприяють якісній організації освітнього процесу та інклюзивній освіті;

—       отримувати об'єктивну інформацію профункціонування і розпиток закладу освіти:

—       сприяти розвитку партнерських відносин усіх учасників освітнього процесу.

—       забезпечувати інформаційну відкритість діяльності закладу дошкільної освіти;

—       запобігати проявам дискримінації, булінгу;

—       знаходити оптимальні чинники впливу на результативність освітнього процесу та впроваджувати їх у дію.

2.4. Принципи Політики ВСЗЯО:

—                     дитиноцетризм.Головний суб’єкт, на якого спрямована освітня діяльністьзакладу– дитина;

—                     автономність. Самостійність у визначення стратегії і напрямів розвитку закладу, ви­борі форм і методів організації освітнього процесу, які відповідають нормативно-правовим до­кументам, Базовому компоненту дошкільної освіти;

—                     системність. Усі компоненти та функції системи управління діяльністю закладом до­шкільної освіти взаємопов'язані, що створює взаємозалежність між ними;

—                     цілісність.Єдність усіх видів освітніх впливів на здобувача дошкільної освіти, їх підпо­рядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає: всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання протягом життя, готова до свідомого життєвоговибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності:

—                     вдосконаленість. Потреба постійного вдосконалення освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результа­тивність освітньої діяльності;

—                     партнерства. Взаємодія учасників освітнього процесу, побудована на довірі та повазі, зацікавленості до суб'єктів освітнього процесу, відповідно до їх поточних та майбутніх потреб, готовності до конструктивної співпраці для досягнення високої якості освітнього процесу;

—                     відкритість та прозорість. Процедури системи забезпечення якості освітньої діяльності відкриті та зрозумілі для учасників освітнього процесу:

—                     гнучкість і адаптивність. Можливість відповідно до внутрішніх умов та зовнішніх впливів міняти методи управління якістю, отримувати зворотні зв'язки та різні комунікації;

—                     інноваційність. Здатність продукувати та впроваджувати нові, відсутні у практиці за­кладу ідеї, технології, методики, пов'язані із забезпеченням якості дошкільної освіти.

 

ІІІ. Організаційно-функціональна внутрішньої системи забезпечення освіти

3.1.                       Організаційно-функціональна структура ВСЗЯО – це суб'єкти, які здійснюють або включені у процеси оцінювання якості освіти та інтерпретації отриманих результатів: адміні­страція закладу; тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, групи моніторингу); педагогічна рада.

3.1.1.   Адміністрація закладу дошкільної освіти:

—                     формує блок локальних актів, що регулюють функціонування ВСЗЯО закладу дошкіль­ної освіти і додатків до них, представляє їх на засіданні педагогічної ради, після схвалення пе­дагогічною радою, керівник затверджує і контролює їх виконання;

—                     готує пропозиції, спрямовані на вдосконалення ВСЗЯО у закладі дошкільної освіти, бере участь у заходах щодо змісту пропозицій;

—                     організовує проведення у закладі дошкільної освіти контрольно-оцінних процедур;

—                     забезпечує умови дія підготовки педагогів закладу дошкільної освіти, батьків або інших законних представників дітей, громадських експертів до здійснення контрольно-оцінних процедур;

—                     організовує та здійснює систему моніторингу якості освіти: збір, обробку (аналіз), збе­рігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку на рівні закладу дошкільної освіти;

—                     формує інформаційно-аналітичні матеріали за результатами оцінки якості освіти та на­дає інформацію про якість освіти на різні рівні системи управління (педагогічна рада, загальні збори колективу тощо):

—                     ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результатів отриманих в процесі реалізації ВСЗЯО.

3.1.2.   Тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, група моніторингу):

—                     розробляють або формують методики оцінки якості освіти за напрямами діяльності закладу дошкільної освіти: параметри, критерії та показники, методи та форми:

—                     беруть участь в експертизі динаміки розвитку вихованців та рівня професійної компетентності педагогів закладу дошкільної освіти;

—                     формують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень за результатами внутрішньої оцінки якості освіти на рінні дошкільного закладу.

—                     Педагогічна рада:

—                     діє в межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами;

—                     розглядає, ухвалює та оцінює основні питання діяльності закладу дошкільної освіти;

—                     ухвалює рішення щодо питань функціонування закладу дошкільної освіти, оновленнязмісту освіти в зв'язку з появою нових стандартів освіти; підвищення рівня професіоналізму педагогів через впровадження нових освітніх технологій; підвищення якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих у процесі оцінки якості.

 

ІV. Процедури внутрішньої системи оцінювання якості освітита освітньої діяльності

4.1.          Процедурами ВСЗЯО с внутрішній контроль якості освітньої діяльності (далі – Контроль) та внутрішній моніторинг якості освіти (далі – Моніторинг), які дають змогу здійснювати систематичний аналіз якості організації освітнього процесу, його ресурсного забезпечення, результатів. Процедури ВСЗЯО спрямовані на:

—       удосконалення планування та організації освітнього процесу, спрямованого на розвиток компетентності здобувачів освіти;

—       посилення кадрового потенціалу закладу освіти та формування системи методичноїроботи, яка сприяє підвищенню професійної кваліфікації педагогічних працівників;

—       формування й удосконалення необхідних ресурсів для організації освітнього процесута підтримки здобувачів освіти:

—       розвиток інформаційних систем з мстою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

—       максимальне усунення ефекту неповноти і неточності інформації про якість освіти, якна етапі планування освітніх результатів, так і на етапі оцінки ефективності освітнього процесупо досягненню відповідної якості освіти.

4.2.          Процедура Контролю у закладі дошкільної освіти визначаться логічним та доцільнимоб'єднанням його видів (тематичний, підсумковий, фронтальний, оперативний) та змісту. Підчас планування контролю застосовується технологічний прийом – розробляються циклограми, відповідно до методичних рекомендації.

4.3.          Процедура Моніторингу будується відповідно до визначених у закладі дошкільноїосвіти напрямів.

4.4.          Для процедури Контролю та Моніторингу з урахуванням напрямів, тем та змісту добираються доцільні методи та джерела отримання інформації.

4.5.          Моніторинг є методом та формою Контролю.

4.6.          Результати процедур Контролю та Моніторингу оприлюднюються у формі:

—       аналітичної доповіді на засіданні педагогічної ради;

—       звіту керівника на загальних зборах (конференції) колективу;

—       проблемного аналізу – комплексне самооцінюванняфункціонування та розвитку закладу дошкільної освіти – у Програмі розвитку;

—       аналізу підсумків діяльності ЗДО за навчальний рік та літній період – щорічне самооцінювання– у Плані роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період.

4.7.          Комплексне самооцінювання функціонування та розвитку закладу дошкільної освітиздійснюється відповідно до критеріїв та індикаторів, пропонованих Державною службою якості освіти України. Проблемний аналіз комплексного самооцінювання с основою для розроблення Програми розвитку закладу (здійснюється один раз на три-п’ять років).

4.8.          Щорічне самооцінювання підсумків діяльності закладу дошкільній освіти за навчальній та літній період здійснюється за блоковою системою аналізування Підсумковий аналіз є першим розділом Плану роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рікта основою для його розроблення.

4.9.          План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період є програмою реалізації процедур ВСЗЯО.

4.10.     Документи та матеріали, які засвідчують системність реалізації процедур ВСЗЯО.

4.10.1. Документи:

—       Програма розпитку закладу дошкільної освіти на три-п’ять років;

—       План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період;

—       План роботи педагога щодо організації освітнього процесу;

—       протоколи педагогічної ради, загальних зборів колективу тощо;

—       накази керівника.

4.10.2. Матеріали:

—       проблемний (комплексний) аналіз;

—       аналіз підсумків діяльності ЗДО на навчальний рік та літній період;

—       циклограма внутрішнього контролю ЗДО на навчальний рік;

—       методнка(и) моніторинговнх досліджень за напрямами діяльності.

III. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів дошкільної освіти

5.1.          Моніторинг індивідуального розвитку дає змогу визначити рівень компетентності вихованців відповідно до змісту освітніх лінійБазового компонента дошкільної освіти:здоров’язбережувальна; особистісно-оцінна; родинно-побутова; соціально-комунікативна; природничо-екологічна; предметно-практична; художньо-продуктивна; ігрова; сенсорно-пізнавальна. математична, мовленнєва.

5.2.          Очікувані результати навчання здобувачів дошкільної освіти містяться (визначені)в освітній(іх) програмі(ах), за якою(ими) організовано освітній процес у закладі дошкільноїосвіти (ст.23 Закону України «Про дошкільну освіту»).

5.3.          Методику моніторингу індивідуального розвитку здобувачів дошкільної освіти – процеси, параметри, критерії, інструменти та методи затверджує педагогічна рада строкомна п'ять років, зберігається в групах і методичному кабінеті у теках відповідно до вікової категорії здобувачів освіти.

5.4.          Періодичність проведення моніторингу – два рази на рік:

-                     на початку навчального року (жовтень) – проводиться з метою виявлення рівня роз­витку дітей і коригування освітнього процесу по розділах освітньої програми з тими дітьми, які можуть успішно освоювати освітню програму, але потребують індивідуальної роботи:

-                     укінці навчального року (квітень-травень) – з метою порівняльного аналізу ре­зультатів на початок і кінець року.

Можливе додаткове обстеження (в січні) особливостей динаміки розвитку тієї чи тієї ди­тини.

5.5.          Інформація, отримана у процесі моніторингу з подальшим її аналізом, є основою для ухвалення управлінських рішень про підвищення ефективності освітнього процесу.

5.6.          Моніторинг проводять вихователі, «вузькі» фахівці – музичний керівник, інструктор з фізичного виховання, вчитель-логопед. Психологічну діагностику розпізнавання психічних процесів, станів, рис і якостей особистості проводить практичний психолог, стану фізичного здоров'я здійснює медичний персонал закладу. За потребою діагностичні процедури може про­водити вихователь-методист закладу дошкільної освіти.

5.7.          Педагоги аналізують результати моніторингу, визначають рівень ефективності педа­гогічних впливів стосовно кожної дитини. вибудовують картину індивідуальної траєкторії роз­витку і оцінюють єдину картину в віковій групі загалом. Роблять висновки і розробляють своє­часні коригувальні дії.

Підсумки Моніторингу дають можливість бачити індивідуальні та групові результати ор­ганізованого педагогами освітнього процесу. Оброблені результати такого аналізу с основою конструювання освітнього процесу на новий навчальний рік. виведення річних завдань тощо.

5.8.          Вихователь-методист на основі висновків педагогів розробляє аналітичну довід­ку, в якій визначає причини недостатньо високого рівня освоєння програмного матеріалу за освітніми лініями; формулює рекомендації щодо вдосконалення освітньогопроцесу нановий навчальний рік та особливостей коригування перспективного плану освітнього процесу
у групах.

5.9.          Аналітична довідка за результатами Моніторингу вводиться у склад підсумкового аналізу діяльності закладу дошкільної освіти за навчальний рікобговорюється на засіданні педагогічної ради, що впливає на визначення річних завдань діяльності на новий навчальний рік.

5.10.     Проведення процедур Моніторингу, обговорення їх результатів у формі психолого-педагогічного консиліуму фіксуються у Плані роботи закладу дошкільної освіти.

  1. Критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності
    педагогічних працівників

6.1.          Оцінювання професійної діяльності педагогів відбуваються під час атестаційного таміжатестаційного періоду.

6.2.          Оцінювання професійної діяльності педагогів під час атестаційного періоду.

6.2.1.   Атестаційний період визначається навчальний роком, в який передбачена атестація педагогічного працівника. У цей період відповідно до індивідуального плану підготовки та проходження атестації здійснюється система заходів, спрямованих на комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників, яке передбачає розгляд матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів діяльності впродовжусього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об'єктивного оцінювання с всебічний аналіз освітнього процесу, організованого педагогом, який атестується, вивченнядумкибатьків та колег тощо.

6.2.2.   Характеристика діяльності педагога відповідної кваліфікації визначається відповідно до Порядку підвищення кваліфікації.

6.2.3.   Педагог, який атестується здійснює самоаналіз професійної діяльності, виходячи з:

-       динаміки розвитку базових (інтегральних) якостей дітей;

-       емоційного благополуччя дітей в умовах організованої та самостійної діяльності;

-       раціональної організації предметно просторового розвивального середовища, створення соціальної ситуації розвитку;

-       варіативних фори взаємодії з дітьми;

-       реструктуризації змісту освітньої діяльності;

-       рівня та форми залучення батьків в освітній процес.

6.2.4.   Діагностичний матеріал оцінювання індивідуального розвитку професійної компетентності педагога – процеси, параметри. критерії, інструменти та методи – затверджує педагогічна рада строком на п'ять років, зберігається у методичному кабінеті.

6.3.          Оцінювання професійної діяльності педагогів у міжатестаційний період.

6.3.1.   Оцінювання професійної діяльності педагогів у міжатестаційний період відбувається відповідно до Плану роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній періоду процесі тематичного, підсумкового контролю.

6.3.2.   Критерії та методи оцінювання професійної діяльності педагогів під час тематичного контролю розробляються з урахуванням обсягу та змісту теми вивчення. Матеріали зберігаються у методичному кабінеті.

6.3.3.   Під час підсумкового контролю за результатами діяльності закладу за навчальнийрік здійснюється анкетування педагогів з метою визначення їхніх професійних потреб, прогнозування методичної роботи, що дає змогу розробитиіндивідуальний проектний плай розвиткупрофесійної компетентності для кожного педагога та окреслити пріоритети діяльності закладуна наступний навчальний рік.

6.3.4.   Методика формування індивідуального проектного плану розвитку професійної компетентності педагога як форма самоаналізу здійснюється відповідно до методичних рекомендацій, за потребою затверджує педагогічна рада.

6.3.5.   Анкети педагогів для прогнозування методичної роботи та узагальнені матеріали індивідуальних проектних планів розвитку педагогів зберігаються у методичному кабінеті.

6.4.          Результатом оцінювання професійній компетентності педагога в атестаційний період є підсумки атестації відповідно до Порядку підвищення кваліфікації. Результатом оцінювання атестаційний період є побудова індивідуального проектного плану компетентності педагога на навчальний рік, в якому передбачена цілеспрямована методична допомога.

6.5.          Документи, які засвідчують проведення процедур оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників:

-         План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період.

-         Індивідуальний план підготовки та проходження атестації:

-         протоколи засідання педагогічної ради. атестацій мої комісії;

-         накази керівника.

VII. Умови якісної організації освітнього процесу

7.1 Матеріально-технічні умови.

7.1.1. Безпечність, доступність і комфортність будівлі, приміщення, споруд обладнання й території.

7.1.1.1. Територія та приміщення чисті і охайні. Обладнання території та приміщень справне.

7.1.1.2. Територія закладу недоступна для несанкціонованого заїзду транспорту та сторон­ніх осіб. У приміщення закладу допускаються виключно учасники освітнього процесу.

7.1.1.3. Натериторії закладу відсутні колючі дерева, кущі, гриби та рослини з отруйними властивостями, зазначені у відповідному Переліку.

7.1.1.4. Територія ділянки закладу освітлюється у вечірній та нічний час.

7.1.1.5. Систематично (щоденно) здійснюється огляд території щодо її безпечності для освітнього процесу.

7.1.1.6. У закладі забезпечено архітектурну доступність, приміщення і територія закладу адаптовані до використання учасниками освітнього процесу, зокрема: туалетні кімнати, групо­ві осередки, маршові сходи облаштовані з урахуванням індивідуальних освітніх потреб.

7.1.1.7. У закладі в разі потреби, облаштовується тадіє ресурсна кімната (осередок), у на­явності дидактичні засоби відповідно до освітніх потреб здобувачів освіти.

7.1.1.8. Групові приміщення для дітей раннього віку розташовані на першому поверсі та забезпечені окремими входами.

7.1.1.9. Кожне групове приміщення для дітей певного віку ізольоване від решти групових приміщень.

7.1.1.10.      Групові та ігрові майданчики облаштовані для ігор та діяльності дітей.

7.1.1.11.      Майданчики обладнані тіньовими навісами, ігровим та фізкультурно-спортивним обладнанням, що відповідає кількості вікових груп та віковим особливостям здобувачів освіти та запитам дітей з особливими освітніми потребами.

7.1.1.12.      У приміщеннях закладу повітряно-тепловий режим та освітлення відповідає санітарним нормам.

7.1.1.13.      Приміщення прибрані, утримуються в порядку й чистоті. Здійснюється поденне вологе прибирання та провітрюваним усіх приміщень. Меблі, обладнання, опалювальні прилади. підвіконня, спин, ручки дверей тощо щоденно протираються. Столи в ігрових групових приміщеннях. після кожного прийому їжі миються. Облаштовані туалети, утримуються в належному стані.

7.1.1.14.      У будівлі та на території закладу відсутні ризики травмування учасників освітнього процесу.

7.1.2.   Оснащеність групових приміщень кабінетів сучасним обладнанням, меблями та засобами навчання.

7.1.3.   Дотримання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

7.1.4.   Використання джерел фінансування на утримання та розпиток матеріально-технічної бази закладу.

7.2.          Навчально-методичні умови.

7.2.1.   Освітній простір групових приміщень та інших основних приміщень забезпечує реалізацію завдань освітньої програми та мотивує здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різними видами компетенцій.

7.2.2.   Компоненти предметно-просторового розвивального середовища;

дають освітній програмі та віковим можливостям дітей (розвивальні осередки), сучасним вимогам (трансформованість, поліфункціональність, варіативність, доступність, безпека).

7.2.3.   Добір іграшок, посібників та обладнання відповідне встановленим вимогам. Для занять з використанням комп'ютерів та технічних засобів навчання створено відповідні умови.

7.2.4.   Забезпечення умов для інклюзивного навчання здобувачів.

7.2.5.   Врахування національно-культурних, кліматичних умов, в яких здійснюєтьсяосвітній процес.

7.3.          Психолого-педагогічні умови.

7.3.1.   Забезпеченім емоційного благополуччя через безпосереднє спілкування з кожноюдитиною: шанобливе ставлення дорослих до людської гідності кожної дитини, до її почуттіві потреб: формування та підтримка її позитивної самооцінки, впевненості у власних можливостях і здібностях.

7.3.2.   Використання в освітній діяльності форм і методів роботи з дітьми, що відповідають їхнім віковим та індивідуальним особливостям (неприпустимо як штучне прискорення, так і штучне уповільнення розвитку дітей).

7.3.3.   Побудова освітньої діяльності на основі взаємодії дорослих з дітьми, орієнтованої на інтереси і можливості кожної дитини.

7.3.4.   Підтримка дорослими позитивних, доброзичливих відносин між дітьми, зокрема якіналежать до різних національно-культурних, релігійних спільнот і соціальних верств, а такожмають різні (зокрема обмежені) можливості здоров’я: розвиток у дітей комунікативних здібностей. що дають змогу вирішувати конфліктні ситуації з однолітками; розвиток вміння працювати в групі однолітків в різних видах діяльності.

7.3.5.   Підтримка ініціативи і самостійності дітей через створення умов для вільного вибору специфічних для них видів діяльності учасників спільної діяльності та спілкування;для прийняття дітьми рішень, прояву своїх почуттів та висловлювання думок; через недирективнудопомогу дітям у різних видах діяльності.

7.3.6.   Здійснення системної роботи з виявлення, реагування та запобігання боулінгу, іншому насильству. Захист дітей від усіх форм фізичного і психічного насильства.

7.3.7.   Партнерська взаємодія з батьками. Підтримка батьків (законних представників)у вихованні та розвитку дітей, охороні й зміцненні їхнього здоров'я, залучення сімей безпосередньо в освітню діяльність.

7.4.          Медико-соціальні умови

7.4.1.   Створення умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я дітей.

7.4.1.1. Функціонування медичного кабінету з відповідним медичним обладнаннямдля проведення профілактичних оглядів.

7.4.1.2. Медичне обслуговування дітей здійснюється медичними працівниками (медичноюсестрою старшою) відповідно до їхніх функціональних обов'язків, у разі потреби надасться домедична до допомога.

7.4.1.3. Організація заходів щодо дотримання протиепідемічного режиму.

7.4.1.4. Проведення медичними працівниками санітарно-просвітницької роботи (гігієнічневиховання дітей, формування навичок здорового способу життя тощо) з працівниками закладудошкільної освіти і батьками вихованців.

7.4.1.5. Планування й проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у різних організаційних формах.

7.4.1.6. Наявність фізкультурно-спортивного обладнання та інвентарю для розвитку рухових якостей здобувачів дошкільної освіти.

7.4.1.7. Планування та здійснення медико-педагогічного контролю за організацією фізичного виховання (2 рази на навчальний рік).

7.4.1.8. Проведення контролю за станом здоров'я дітей, за санітарно-гігієнічним режимому закладі дошкільної освіти.

7.4.1.9. Надання рекомендацій з режиму адаптації дітей в закладі дошкільної освіти, вибачення функціональної готовності дітей до навчання у школі тощо.

7.4.1.10.      Створення умов для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти.

7.4.1.11.      Забезпечення різного корисного та збалансованого харчування, що відповідає потребам усіх здобувачів дошкільної освіти.

7.4.1.12.      Виконання натуральних корм харчування.

7.4.1.13.      Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо харчування здобувачів дошкільної освіти.

7.4.1.14.      Сприяння формуванню культурно-гігієнічних навичок здобувачів освіти у процесіорганізації харчування.

7.4.1.15.      Здійснення контролю за організацією харчування та дотриманням питного режиму.

7.5.          Умови інклюзивної освіти.

7.5.1.   Розроблення індивідуальних програм розвитку для осіб з особливими освітніми потребами.

7.5.2.   Облаштування та використання ресурсної кімнати чи осередків.

7.5.3.   Формування команди психолого-педагогічного супроводу та здійснення злагодженої діяльності.

7.5.4.   Вивчення потреб учасників освітнього процесу для адаптації освітнього середовища з урахуванням принципів універсального дизайну тощо.

  1. Системи та процеси управління закладом дошкільної освіти

8.1.          Визначеність системи планування та організації діяльності закладу дошкільної освіти.

8.1.1.   Сформована стратегія – Програма розвитку закладу дошкільної освіти, яка відпові­дає особливостям та умовам діяльності закладу, є структурованою за блоками чи напрямами ді­яльності, чіткою й вимірюваною, в якій відстежується перспективність та спрямованість на підвищення якості освітньої діяльності.

Про результати реалізації Програми розвитку звітує керівник на засіданні педагогічної ради, загальних зборах (конференції) колективу. Проєкт нової Програми розпитку розробляє творча група учасників освітнього процесу на основі комплексного самооцінювання,проєкт обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджує керівник.

8.1.2.   Сформована тактика діяльності – План роботи закладу дошкільної освіти на на­вчальний рік та літній період (можуть формуватися окремими планами):

-       ураховані визначені у Програні розвитку перспективні заходи:

-       побудована на засадах аналізу підсумків діяльності (щорічного самооцінювання) закла­ду дошкільної освіти за минулий період;

-       структура та зміст висвітлює систему роботи усіх структур закладу на вирішення річ­них завдань та процесів його якісного функціонування та розвитку:

-       до розроблення залучено працівників закладу та батьків здобувачів дошкільної освіти.

Результати роботи закладу відповідно Плану розглядаються на засіданнях педагогічноїради. План обговорюються та схвалюються на засіданні педагогічної ради, затверджує керівник.

8.1.3.   Визначена система планування освітнього процесу усіх педагогів закладу дошкіль­ної освіти. Види, форма та особливості змістових компонентів планів педагогів сформовано у методичних рекомендаціях чи у Положенні про планування освітнього процесу, схвалених пе­дагогічною радою.

8.2.          Ефективність кадрової політики:

-                     укомплектованість кадрами, освітній рівень педагогів; рівень кваліфікації (динаміка зростання числа працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації); динаміка зростання категорійності.

-                     створення умов для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними пра­цівниками інновацій в освітній процес, залучення до участі педагогів у експериментальній діяльності;

-                     обговорення питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ньої творчої ініціативи на засіданні педагогічної ради;

-                     відзначення, матеріальне та моральне заохочення педагогічних працівників до підви­щення якості освітньої діяльності;

-                     цілеспрямований методичний супровід професійного зростання педагогів;

-                     координування діяльності та взаємини педагогів щодо прийняття та реалізації рішень, делегування окремих функцій управління;

-                     формування та розвиток корпоративної культури.

8.3.    Організацій єдиного інформаційного простору.

8.3.1. Сформованість системи інформаційного забезпечення управління закладом дошкільної освіти відповідно до визначених умов у розділі VII (технологічні карти для збору, аналізу інформації та прийняття управлінського рішення).

8.3.2. Наявність технологічного обладнання, сайту, програмного забезпечення.

8.3.3. Наявність загальнодоступних ресурсів (інформаційні стенди, сайт закладу). Зміст інформації про діяльність с відповідним вимогам законодавства. Інформація регулярно поповнюється н вчасно оновлюється.

8.4.    Діяльність органів громадського самоврядування.

8.4.1. Діє вищий орган громадського самоврядування – загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.

8.4.2. Діє орган самоврядування працівників закладу.

8.4.3 Діє орган батьківського самоврядування.

8.4.4. Органи громадського самоврядування діють відповідно до законодавства. Освітні та соціальні ініціативи, висунуті чинними органами, підтримує керівництво.

IX. Система й механізми забезпечення академічної доброчесності

9.1.    Педагогічні працівники дотримуються вимог академічної доброчесності:

-                   посилаються на джерела інформації, якщо використано сторонні ідеї, розробки, твердження, відомості;

-                  виконують норми законодавства про авторське право й суміжні права;

-                  надають достовірну інформацію про –

•        методики й результати досліджень;

•        джерела використаної інформації;

•        власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

•        визначають дотримання академічної доброчесності дітьми;

•        об'єктивно оцінюють результати освітнього процесу та якості дошкільної освіти дітей.

9.2.    Педагогічні працівники обізнані щодо видів порушення академічної доброчесності.

–       обман– неправдиве інформування щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу –

•        академічний плагіат представлення результатів наукової діяльності інших осіб як результатів власного дослідження, а також відтворення текстів інших авторів без зазначення авторства;

•        самоплагіат– представлення своїх уже опублікованих наукових результатів як нових;

•фабрикація – вигадування інформації, що використовується в освітньому процесі;

•        фальсифікація – зміна чи модифікація інформації, яка стосується освітнього процесу:

•        списування – використання під час письмових робіт зовнішніх джерел інформації, крім дозволених;

–       хабарництво– надання або отримання коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ чи пропозиція щодо цього, щоботримати переваги в освітньому процесі;

–       необ’єктивне оцінювання– свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання.

9.3.    Відповідальність педагогічних працівників щодо порушення академічної доброчесності, які встановлені Законом України «Про освіту»;

–       позбавляються наукового (освітньо-творчого) ступеня чи вченого звання, педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

–       отримують відмову у присвоєнні ступенів, звань та категорій;

–       втрачають право працювати у деяких закладах або займати деякі посади.