Схема проїзду
Новини
  • 26.03 2022
    Загальноміський суботник

    Працівники нашого закладу взяли активну участь у загальноміському суботнику , прибирали територію закладу, висаджували квіти, обрізали дерева, перекопували...

Архів новин

Статут

1. Загальні положення

 

1.1. ХЕРСОНСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ – ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ №60 ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – ясла-садок) є дошкільним навчальним закладом, в якому забезпечується догляд, фізичний, розумовий і психологічний розвиток, а також, корекція фізичного та розумового розвитку, оздоровлення дітей віком від 1 року 6  місяців до   6 (7) років.

1.2. Місцезнаходження ясел-садка: 73020, м. Херсон, вул. Лавреньова 9-А.

1.3. Ясла-садок заснований на комунальній формі власності. Засновником ясел-садка є територіальна громада міста в особі Херсонської міської ради.

1.4. Ясла-садок у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, Положенням про центр розвитку дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 №1124, іншими чинними нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.5. Ясла-садок є юридичною особою (правонаступник Херсонського ясла-садка компенсуючого типу «Центр розвитку дитини «Теремок» Херсонської обласної ради), має печатку і штамп установленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, може мати самостійний баланс.

1.6. Головною метою діяльності ясел-садка є зміцнення здоров'я, розвиток і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою.

1.7. Основними завданнями ясел-садка є:

-       забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;

-       забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

-       надання комплексної педагогічної, психологічної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації;

-       надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;

-       виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

-       взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

-       впровадження експериментальної та інноваційної діяльності.

1.8.       Ясла-садок самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

1.9.       Ясла-садок несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-      реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

-      забезпечення належного рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; обов’язкової дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку;

-      виконання завдань з навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби;

-      дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Ясла-садок має право:

-      здійснювати обробку персональних даних, згідно з вимогами чинного законодавства;

-      проходити в установленому порядку державну атестацію;

-      визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу відповідно до особливостей психологічного розвитку дитини;

-      на співробітництво в галузі освіти;

-      спільно з науково-дослідними інститутами та науково-методичними центрами, вищими навчальними закладами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-      в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні програми;

-      визначати зміст варіативної складової робочого навчального плану;

-      використовувати різні форми морального та матеріального заохочення для учасників навчально-виховного процесу;

-      бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та цим Статутом;

-      отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-      направляти працівників на всеукраїнські, міжнародні конференції, симпозіуми, з’їзди та наради з актуальних проблем освіти і науки, у службові відрядження згідно із законодавством України;

-      розвивати власну матеріально-технічну базу.

1.11. Відносини між ясла-садком та юридичними або фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чинним законодавством України.

2. Комплектування ясел-садка

 

2.1.   Ясла-садок розрахований на 120 місць.

2.2. У  яслах-садку функціонують групи  компенсуючого типу: санаторні

(для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи; з хворобами органів травлення; з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання; з психоневрологічними захворюваннями) та спеціальні (для дітей із затримкою психічного розвитку, з порушенням мови, з розумовою відсталістю, з порушенням опорно-рухового апарату).

У центрі розвитку дитини можуть функціонувати групи короткотривалого перебування дітей, прогулянкові, групи вихідного дня, експериментальні групи з наповнюваністю нижче нормативних показників, групи підготовки до школи, групи ранньої соціальної адаптації, групи художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, музичного та інтелектуального спрямування тощо.

2.3. Групи у яслах-садку комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками, з урахуванням характеру захворювання – для санаторних груп та характеру і ступеня вади – для спеціальних груп.

2.4. Формування новоутворених груп, переведення дітей з однієї групи до іншої здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.5. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах, з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

2.6. Наповнюваність груп дітьми у яслах-садку становить:

Санаторні групи:

- для дітей віком до 3-х років – до 15 осіб;

- для дітей віком від 3 до 6(7) років – до 20 осіб.

Спеціальні групи:

- для дітей з розумовою відсталістю – до 8 осіб;

- для дітей із затримкою психічного розвитку та порушеннями мови – 10  -12 осіб.

2.7. Наповнюваність груп у центрі розвитку дитини становить:

- для дітей до 3-х років – до 15 осіб;

- для дітей старше 3-х років – до 20 осіб;

- різновікові – до 15 осіб;

- у групах короткотривалого перебування, експериментальних з наповнюваністю нижче нормативних показників та з додатковими освітніми послугами – до 10 осіб.

2.8. Комплектування груп компенсуючого типу здійснюється відповідно до Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та Мінохорони здоров’я України від 27.02.2006 №240/165.

       2.9. Прийом дітей до ясел-садка здійснює завідувач закладу протягом календарного року при наявності вільних місць, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини, для груп компенсуючого типу додатково надається висновок психолого-медико-педагогічної консультації при управлінні освіти (для спеціальних груп), висновок територіального лікувально-профілактичного закладу (для санаторних груп) та направлення управління освіти міської ради.

2.10. Під час прийому дитини до ясел-садка завідувач зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, зі Статутом ясел-садка та іншими документами, які регламентують його діяльність.

2.11. 3а дитиною зберігається місце у яслах-садку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів), та на підставі медичного висновку про індивідуальний догляд за дитиною до 1 місяця після тривалої хвороби.

2.12. Відрахування дитини з ясел-садка може здійснюватися:

2.12.1. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

2.12.2. На підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в яслах-садку даного типу.

2.12.3. У разі невідвідування дитиною ясел-садка більше 1 місяця без поважних причин.

2.12.4. У разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх заміняють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.13. Адміністрація ясел-садка зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

  2.14. Протипоказаннями для прийому дітей до ясел-садка є: усі хвороби в період загострення; хронічні захворювання серцево-судинної системи, органів дихання, травлення та інших у період декомпенсації, ендокринні захворювання, що  потребують індивідуального догляду і лікування; інфекційні хвороби до закінчення строку ізоляції, бацилоносії дифтерії та кишкових інфекцій; період лікування заразних та паразитних хвороб очей та шкіри; злоякісні захворювання крові, недостатність кровообігу будь-якого ступеня; активні форми туберкульозу; часті судомні пароксизми  (денні  і  нічні);  психічні  захворювання, що супроводжуються тяжким та глибоким недоумством та іншими важкими нервово-психічними розладами; різні форми енурезу, енкопрезу; психопатія і психопатоподібні стани різного характеру; венеричні захворювання;  тяжкі  вади  опорно-рухового апарату, що унеможливлюють самостійне пересування та обслуговування.

    2.15. Ясла-садок здійснює соціально-педагогічний патронат сімей з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та дітей, які з інших причин не відвідують дошкільні заклади та надання консультаційної допомоги сім'ї.

2.16. Діти, які перебувають у яслах-садку короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у закладі.

2.17. Дітям, які відвідують інші дошкільні навчальні заклади, можуть надаватися додаткові освітні послуги згідно з вимогами чинного законодавства у межах гранично допустимого навантаження дитини.

3. Режим роботи ясел-садка

3.1. Режим роботи ясел-садка встановлюється управлінням освіти Херсонської міської ради, з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи.

3.2. Ясла-садок працює за п'ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові, неробочі дні.

Щоденний графік роботи ясел-садка:

-         початок роботи – 07.00;

-         закінчення – 17.30;

-         чергова група працює з 17.30 до 19.00.

Може функціонувати група з цілодобовим режимом роботи (24 год).

3.3. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у яслах-садку може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

4. Організація навчально-виховного процесу в яслах-садку

 

4.1. Навчальний рік у яслах-садку починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у ясла-садку проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Ясла-садок здійснює свою діяльність відповідно до річного плану роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.3. План роботи ясел-садка схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем закладу та погоджується з управлінням освіти Херсонської міської ради.

План роботи ясел-садка на оздоровчий період додатково погоджується з міським управлінням Державної санітарної епідеміологічної служби.

4.4. Мовою навчання і виховання у яслах-садку є українська.

4.5. Навчально-виховний процес у яслах-садку здійснюється за Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей дошкільного віку.

4.6. Навчальний процес у групах компенсуючого типу здійснюється за програмами і методиками, розробленими в установленому порядку. У таких групах проводиться корекційно-відновлювальна та реабілітаційна робота за напрямами: предметно-практична діяльність, розвиток слухового, зорового, формування звуковимови і розвиток мовлення, логоритміка, просторове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка, соціально-побутова та комунікативна діяльність.

У випадках, коли вихованці не засвоюють навчальну програму, вони можуть навчатися за індивідуальними або адаптованими програмами, які погоджуються з батьками або особами, які їх замінюють, за висновками психолого-медико-педагогічної консультації.

4.7. Соціально-реабілітаційна робота включає психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову, медичну реабілітацію та консультативну допомогу батькам. Соціально-реабілітаційна робота спрямована на профілактику та (або) реабілітацію основної патології, супутніх захворювань дитячого організму.

4.8. Ясла-садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий, художньо-естетичний, музичний тощо).

    4.9. Ясла-садок може надавати додаткові освітні послуги на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють та ясла-садком у межах гранично допустимого навантаження дитини, відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Організація харчування дітей у яслах-садку

 

     5.1. Ясла-садок забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку, із дотриманням натурального набору продуктів для харчування дітей дошкільного віку, визначених  Міністерством охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки України, за погодженням з Міністерством фінансів.

5.2. У яслах-садку  визначений  3-разовий  режим харчування, для груп з цілодобовим перебуванням 5-ти разовий режим харчування, для груп з режимом роботи менше чотирьох годин, за бажанням батьків, харчування може не здійснюватись.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на старшу медичну сестру та завідувача ясел-садка.

 

6. Медичне обслуговування дітей у яслах-садку

 

6.1. Медичне обслуговування дітей у яслах-садку здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату ясел-садка та територіального закладу охорони здоров’я.

6.2. Медичні працівники здійснюють лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартовуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.3. Медичні працівники ясел-садка зобов’язані:

- проводити моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів та відновлювального лікування, оцінка їх ефективності;

- здійснювати контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження, фізичного навантаження;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, профілактикою травматизму;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та працівників ясел-садка.

6.4. Медичний персонал ясел-садка забезпечує належну роботу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

6.5. Для здійснення лікувально-оздоровчої, корекційно-відновлювальної роботи у яслах-садку функціонують відповідні лікувальні кабінети та приміщення (фізіотерапевтичний, стоматологічний, процедурний, ортопедичний кабінети, приміщення для спелеопроцедур, фітолікування, лікувальної фізкультури, масажу, загартовуючи процедур тощо). 

7. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в яслах-садку є: діти, завідувач, педагогічні працівники, помічники вихователів, медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері освіти.

    7.2. За успіхи у роботі працівники закладу можуть бути нагороджені державними нагородами, відзначені знаками, грамотами, подяками та іншими видами морального та матеріального заохочення відповідно до чинного законодавства України.

7.3.      Права дитини у сфері дошкільної освіти:

    7.3.1. Безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання.

7.3.2. Захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвиткові.

7.3.3. Захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

7.4.1. Обирати та бути обраним до органів громадського самоврядування ясел-садка.

7.4.2. Звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей.

7.4.3. Брати участь у поліпшенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ясел-садка.

7.4.4. Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних
органах влади і суді.

 

7.4.5. Інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

7.5.1. Поважати гідність дитини.

7.5.2. Постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей.

7.5.3. Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних та
історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля.

7.5.4. Сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти.

7.5.5. Бути взірцем поведінки, не допускати проявів негативної поведінки у закладі як по відношенню до дітей, так і дорослих (персоналу, інших батьків).

7.5.6. Виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мов, до народних традицій і звичаїв.

7.5.7. Своєчасно повідомляти  ясла-садок про можливість відсутності або хворобу дитини.

7.5.8. У разі невідвідування дитиною ясел-садка протягом 3-х днів батьки зобов'язані подати довідку про стан здоров'я дитини.

7.5.9. Своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі у встановленому порядку.

7.6. Відвідування дитиною ясел-садка не звільняє батьків від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

7.7. На посаду педагогічного працівника ясел-садка призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а також фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.8. Трудові відносини працівників ясел-садка регулюються законодавством України про працю, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників ясел-садка.

Педагогічні та інші працівники ясел-садка приймаються на роботу та звільняються з роботи завідувачем.

Трудові відносини між завідувачем ясел-садка та педагогічними і медичними працівниками можуть укладатися на умовах контракту згідно чинного законодавства.

7.9. Педагогічні працівники мають право:

7.9.1. На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми.

7.9.2. Брати участь у роботі органів самоврядування ясел-садка.

7.9.3. На підвищення кваліфікації; участь у методичних об'єднаннях, нарадах, семінарах тощо.

7.9.4. Проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, інноваційну, пошукову роботу.

7.9.5. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ясел-садка.

7.9.6. Об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України.

7.9.7. На соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

7.9.8. На захист професійної честі, власної гідності.

7.10. Педагогічні працівники зобов'язані:

7.10.1. Виконувати Статут, посадову інструкцію, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору та дотримуватись вимог чинного законодавства України.

7.10.2. Дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків, колег.

7.10.3. Забезпечувати відповідність рівня надання дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти.

7.10.4. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру, сприяти зростанню іміджу закладу.

7.10.5. Співпрацювати з сім’єю вихованців ясел-садка з питань навчання, виховання, корекції розвитку.

7.10.6. Брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнолюдської культури.

7.10.7. Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

7.10.8. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України.

7.10.9. Педагогічні та медичні працівники ясел-садка підлягають атестації, яка здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

7.11. Працівники ясел-садка несуть персональну відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей, створення безпечних умов для перебування дітей у яслах-садку згідно із законодавством.

7.12. Працівники, які систематично порушують Статут ясел-садка, Правила внутрішнього трудового розпорядку ясел-садка, посадові обов’язки, умови трудового договору або, за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

7.13. Працівники ясел-садка зобов’язані:

7.13.1. Виконувати накази, рекомендації та вказівки керівництва ясел-садка.

7.13.2. Проходити періодичні медичні огляди в установленому чинним законодавством України порядку.

7.13.3. Виконувати інші обов'язки, що не суперечать чинному законодавству України.